ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΈΤΟΣ 2023-24

Οι εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο για το νέο σχολικό έτος 2023-24 θα γίνουν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023 με ραντεβού.

(12.00 -13.30 στο Γραφείο της Διευθύντριας-2ος όροφος)

Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2332028009

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

Δικαιολογητικά εγγραφής

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου-Κοινότητας. (Δεν απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού Γέννησης αλλά το εκδίδει η Διευθύντρια)

2*  Επίδειξη Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) – ή άλλου στοιχείου – από όπου φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3* Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) το δίνει η Διευθύντρια με τις σχετικές οδηγίες  

4* Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ).

(Σύμφωνα με τις οδηγίες: Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας {ΦΕΚ109/Α/1-8-2017)

5* Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό (το δίνει το νηπιαγωγέιο)

6  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Οι μαθητές/τριες της Α ́ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο, που σας το δίνει η Διευθύντρια.

*Τα παραπάνω καταθέτει ο γονέας.