Αρχείο ημέρας 9 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: ΕΡΑΣΜΟΥΣ +ΚΑ101»

Νάουσα, 09 -07-2018 Αριθμ. Πρωτ. : Φ.15/130 

 

Προς: Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 

Κοινοποίηση: ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                        6Ο 6Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Παρ. Κοκκίνου Αριστ. 17

Νάουσα 59200

Πληρ.: Λαφάρα Αναστασία

Τηλ.-  FAX:    23320 28009

E-MAIL:6dimnaou@sch.gr

 

 

 

Θέμα : «Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: ΕΡΑΣΜΟΥΣ +ΚΑ101»

 

Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011, για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΡΑΣΜΟΥΣ +ΚΑ101 με κωδικό 2018-1-EL01-KA101-047178 και τίτλο «Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό: Ένα μεγάλο βήμα σε μια ασφαλή και γνώριμη αγκαλιά» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Πέμπτη 12-07-2018 και ώρα 14.00μ.μ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 30-09-2018 μέχρι 06-10-2018, με τη συμμετοχή τριών (3) εκπαιδευτικών. Η προσφορά να περιλαμβάνει:

 

 1. Αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη για Ζάγκρεμπ Κροατίας στις 30-09-2018 και επιστροφή από Ζάγκρεμπ στη  Θεσσαλονίκη στις 6-10-2018.
 2. Διαμονή από 30-09-2018 έως και 5-10-2018 σε ξενοδοχείο/κατάλυμα κατηγορίας ***ή **** .
 3. Ημιδιατροφή από30-09-2018 έως και 5-10-2018
 4. Ταξιδιωτική Ασφάλεια

 

 • Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

 

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, σε κλειστό φάκελο, από Δευτέρα 09-07-2018 και ώρα 12.00.μ.μ. έως Πέμπτη 12-07-2018 και ώρα 12.00.μ.μ. Μαζί με την προσφορά του, κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν θα καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται, επίσης, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η  τελική συνολική τιμή της προσφοράς και ο επιμερισμός της ανά άτομο.

 

 • Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
 1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
 2. Έλεγχος
 3. Αξιολόγηση προσφοράς
 4. Επιλογή αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να φέρει μονογραφή από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή και θέτουν εν αμφιβόλω την εγκυρότητά της. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) προσωπικά ή διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο ενδιαφερόμενο σχολείο

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο.

Προσφορές  που δεν έχουν παραληφθεί εντός της ορισμένης προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας.

 

 • Επιλογή αναδόχου

Για  την  αξιολόγηση  των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου. Η  Επιτροπή  έχει  την  αρμοδιότητα  και  ευθύνη  επιλογής  του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή – μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται, στο οποίο αναφέρονται, επίσης,  με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το πρακτικό αυτό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από τον Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα σχετικής ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (02) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού  επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και  την  εξέταση  τυχόν  ενστάσεων,  γίνεται  η  τελική επιλογή του  ταξιδιωτικού  γραφείου  και  το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:

 1. Το εγκεκριμένο από τον Σύλλογο Διδασκόντων Εκπαιδευτικών αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής
 2. Η προσφερόμενη ασφάλεια

iii. Το συνολικό κόστος της εκδρομής

 1. Το κόστος ανά άτομο (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής διά του αριθμού των ατόμων)
 2. Οι Γενικοί Όροι συμμετοχής στην εκδρομή.

Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου  αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΦΑΡΑ